d1Nabożeństwa ku czci Bł. E. Bojanowskiego we wtorki o godz. 19:00

Msza święta w intencjach zanoszonych do Błogosławionego w każdy wtorek o godz.11:00 i w ostatni wtorek miesiąca o godz. 19:00 

Podczas nabożeństwa są odczytywane prośby i podziękowania, które wpłyneły pocztą elektroniczną lub zostały złożone w sanktuarium.

 

Dzień I – Bł. Edmund – ufający Bożej Opatrzności

Błogosławiony Edmundzie, wiele razy dałeś wyraz twej niezachwianej ufności w Bożą Opatrzność. Wyrażając zachwyt nad dobrocią Boga, Jego przewidującym i mądrym prowadzeniem, podejmowałeś zadania po ludzku przekraczające twoje siły.
Wiedziałeś, że jesteś narzędziem w ręku Boga i w chwilach trudnych czerpałeś siłę z wiary w Bożą moc, która owocowała głęboką wdzięcznością: „Wieczorem do modlitw moich zwyczajnych dodałem serdeczne modły dziękczynne za dzień [...], w którym mi Bóg tyle miłosierdzia i swej cudownej Opatrzności okazał". Naucz nas Błogosławiony Edmundzie zaufać Bogu, abyśmy nie ulegali zwątpieniu, uproś nam wiarę, abyśmy dostrzegali cudowne sprawy Bożej Opatrzności. Amen.
Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Dzień II – Bł. Edmund – gorliwy czciciel Eucharystii.
Błogosławiony Edmundzie, dla ciebie Eucharystia była centrum życia, najważniejszym momentem dnia. Z ołtarza czerpałeś moc Boga potrzebną na każdą chwilę, doceniałeś wielką wartość częstej Komunii św. i przyjmowałeś ją, jako największy skarb Bożej miłości. Trwając przed Najświętszym Sakramentem długie godziny, czerpałeś siły do posługi bliźniemu, jako samemu Jezusowi. Gorliwy Czcicielu Eucharystii, wspomóż nas przykładem swej żarliwej modlitwy i ucz nas rozumienia i umiłowania tej wielkiej Tajemnicy wiary. Spraw swoim wstawiennictwem, byśmy posilając się Chlebem Życia, doszli do ostatecznego celu – do uczestnictwa w życiu Trójcy Przenajświętszej. Amen.
Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Dzień III – Bł. Edmund – oddany czciciel Maryi Niepokalanej
Błogosławiony Edmundzie, całe twoje życie naznaczone było głęboką czcią do Matki Bożej. Wiedziałeś nauczony doświadczeniem, że Jej można zaufać. Do Niej przychodziłeś w każdej radości i smutku, Jej zawierzałeś swoje dążenia i plany, rozważałeś tajemnice Jej życia. Czcicielu Bogarodzicy, uproś nam łaskę kochania Maryi jak ty Ją kochałeś. Pomóż nam „wziąć Ją do siebie", aby uczyła nas wytrwałości w wierze i wprowadzała Ducha Syna Swego – Chrystusa w codzienność naszego życia i naszych rodzin. Amen.
Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Dzień IV – Bł. Edmund – człowiek żarliwej modlitwy
Błogosławiony Edmundzie, całe twoje życie było przepojone prostą i głęboką modlitwą. Umiejętność obcowania z Bogiem, usilne szukanie i pełnienie Jego woli czyniły cię wiernym synem Kościoła i czytelnym znakiem zbawczej łaski Chrystusa oraz dawały skuteczność podejmowanej pracy apostolskiej. Błogosławiony Orędowniku, uproś nam u Boga łaskę nieustannej i gorliwej modlitwy, abyśmy pracując dla bliźnich zgodnie ze swym powołaniem, starali się o rozwój w sobie życia Bożego otrzymanego na chrzcie św. Amen.
Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Dzień V – Bł. Edmund – człowiek prostego serca
Błogosławiony Edmundzie, ty odkryłeś wartość i piękno Ewangelicznych postaw. W ich duchu wzrastałeś i kształtowałeś wspólnoty Służebniczek Maryi. Wsłuchiwałeś się w tchnienie Ducha Prawdy i Miłości, by stawać się czytelnym znakiem i świadkiem Ewangelii. Nasz Orędowniku, wyjednaj nam u Boga dar prostego i pokornego serca. Ucz nas prawdy i prawości w stylu życia, w słowie i działaniu, aby ci, którzy nas spotkają rozpoznawali w nas Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Dzień VI – Bł. Edmund – serdecznie dobry człowiek
Błogosławiony Edmundzie, w pamięci ludzi zapisałeś się jako człowiek pełen miłosierdzia, niezaniedbujący żadnej okazji do jego pełnienia. Przez twoje ręce Bóg okazywał swoją Opatrzność wobec dzieci, chorych, ubogich, pogardzanych i przegranych w oczach tego świata. Wyjednaj nam dar „wyobraźni miłosierdzia", łaskę serca otwartego, byśmy w potrzebujących dostrzegali Oblicze Chrystusa. „Serdecznie dobry człowieku", módl się za nami, aby u schyłku życia i o nas można było powiedzieć: całe ich życie „to jeden wątek miłości, to ciągła pamięć o tym, który cierpi, a zapomnienie o sobie, to ustawiczne miłosierdzie". Amen.
Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Dzień VII – Bł. Edmund – wzór cierpliwości w przeciwnościach
Błogosławiony Edmundzie, w swoim życiu wielokrotnie doznawałeś różnych sytuacji trudnych; przeżywałeś je na kolanach, polecając się Bogu: „Poszedłem zanieść Bogu w ofierze moje rozbolałe serce. Modliłem się gorąco, ale nie słowami, nie myślą, tylko wyprężonym uczuciem całego serca i duszy. Prosiłem Boga najmiłosierniejszego, aby dał mi łaskę wytrwałości i zupełnego zgadzania się z Jego Wolą świętą". Twój przykład życia pokazuje nam, że warto zawierzyć Bogu i dać się Jemu prowadzić, bo Bóg jest miłością i troszczy się o wszystko, co nam jest potrzebne i daje nam więcej darów niż oczekujemy. Naucz nas, ukochany Patronie, takiej cierpliwości w chwilach próby, jaką ty miałeś, byśmy zwycięsko pokonali przeciwności życia i spotkali się z tobą na uczcie wiecznej radości w niebie. Amen.
Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Dzień VIII – Bł. Edmund – jednoczący wielu wokół dobra
Błogosławiony Edmundzie, wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb wiedziałeś, że sam nie zaradzisz ludzkiej nędzy. Poszerzałeś krąg ludzi dobrej woli w przekonaniu, że świadectwo miłości we wspólnocie zgromadzonej w imię Chrystusa, jest gwarancją owocnego apostolstwa. Naucz nas takiej otwartości i trwania w miłości, jaka raduje Boże Serce i skutecznie gromadzi wielu wokół dobra, stając się źródłem Bożego błogosławieństwa. Amen.
Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Dzień IX – Bł. Edmund – duchowy ojciec dla wielu
Błogosławiony Edmundzie, jesteś dany Kościołowi jako przykład świeckiego chrześcijanina, który żył w pełni tajemnicą chrztu świętego. Heroiczny świadku Ewangelii, zostawiłeś nam przejrzysty, czytelny znak, jak we wszystkich działaniach kierować się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Powołany do duchowego ojcostwa czerpałeś moc z wewnętrznego zjednoczenia z Ojcostwem Boga. Dziękujemy ci za świadectwo dojrzałej odpowiedzialności, za wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, Ojczyzny i Kościoła. Potrzebujemy twego serca i ojcowskiej dłoni, która prowadzić nas będzie bezpiecznie wśród współczesnych przeciwności świata i doda nam odwagi w obronie – tak zagrożonego dziś – życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Wspomagaj nas w pielgrzymce wiary, pochyl się nad nami z miłością i oręduj u Ojca Przedwiecznego, aby nasze osobiste powołanie było służbą życiu i szerzeniem cywilizacji miłości. Amen.
Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Sanktuarium bł.Edmunda Bojanowskiego

Panie Jezu Chryste! Bądź pozdrowiony w Najświętszym Sakramencie. Jesteśmy przed Tobą, by Ci wyznać, że tylko Tyś jest Święty, tylko tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca.Ty, Ojcze, dzielisz się swoją świętością z ludźmi i wybranych Twoich czynisz orędownikami we wszystkich naszych potrzebach. W naszym sanktuarium zwracamy się do Ciebie za pośrednictwem Bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

Przychodzimy, by najpierw podziękować Ci za łaski już uzyskane. Chcemy wyrazić to wspólnym wołaniem: DZIĘKUJEMY CI, OJCZE za Błogosławionego Edmunda, naszego Patrona i Orędownika, który jest Twoim szczególnym darem dla nas, za Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, któremu nasz Patron dał początek i za wszelkie dobro z Twojej łaski doznane przez Siostry, za tych, którzy prosząc Ciebie przez wstawiennictwo Bł. Edmunda już otrzymali to, o co prosili, przez pośrednictwo Bł. Edmunda przyjmij Ojcze nasze dziękczynienie za wszelkie dobro, które otrzymaliśmy od Ciebie.

Odczytanie podziękowań indywidualnych ....

Ojcze nasz w niebie. Przynosimy Ci również nasze prośby. Ufając Twojej dobroci wołamy do Ciebie:
BOŻE, OJCZE NIEBIESKI Dawco i Źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski... /czytanie próśb/
/po odczytaniu / ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by Sługa Twój Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen.

Ojcze nasz ....Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu....

UWIELBIAMY CIĘ ... Boże Ojcze Niebieski, za Twoją Świętą Opatrzność, która nieustannie czuwa nad nami. Ty troszczysz się o wszystko, co jest nam potrzebne do życia i dajesz nam więcej darów niż oczekujemy. Wierzymy, że wszystko, co pochodzi od Ciebie, jest dobre, choć czasem tego nie rozumiemy. Ufamy Tobie, Ojcze, bo Twoja Boska Opatrzność co dzień wschodzi nad nami, zanim wzejdzie słońce. Nie pozwól zaginąć żadnemu z Twoich dzieci, abyśmy mogli spotkać się z Tobą w naszym wspólnym domu, w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

image8Litania do Błogosławionego Edmunda.

Kyrie, eleison.- Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas.- Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, - Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.
Niepokalana Matko Chrystusa, módl się za nami.
Błogosławiony Edmundzie - odbicie miłości Ojca
-Ufający Bożej Opatrzności
-Gorliwy wielbicielu Eucharystii
-Czcicielu Świętogórskiej Róży Duchownej
-Szukający pocieszenia u Matki Bożej Góreckiej
-Obrońco wiary świętej
-Niestrudzony w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej
-Przykładzie ufnego zawierzenia Bogu
-Mężu modlitwy
-Założycielu Zgromadzenia Służebniczek Maryi
-Patronie wiernych świeckich
-Serdecznie dobry człowieku
-Sługo Ubogich
-Miłośniku dzieci
-Opiekunie sierot
-Wsparcie dla chorych
-Pocieszycielu opuszczonych
-Wspomożycielu rodzin
-Wzorze dla słabych i cierpiących
-Wychowawco dzieci i młodzieży
-Pomocy dla umierających
-Hojny dla potrzebujących
-Orędowniku w trudnościach
-Przykładzie pokory i prostoty
-Miłośniku ojczystej kultury
-Wzorze patriotyzmu
-Jednoczący wielu wokół dobra

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami

P. Módlmy się.
Boże, Ty powołałeś Błogosławionego Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadania, które nam powierzyłeś do wypełnienia na tym świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje wjedno ści Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

edmund bojanowskiBłogosławiony Edmundzie proszę Cię, bądź ze mną dziś przez cały dzień.

Być blisko Boga wciąż mnie ucz, bo to najlepszy do Nieba klucz.

Być dobrym dla wszystkich pomóż mi.

Będę Cię kochać - przyrzekam Ci.

Wstaw się, by Bóg wysłuchał mnie w sprawach, o które modlę się ............

                                                                                                                  Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Uwielbiamy Cię, Boże Ojcze niebieski, za Twoją świętą Opatrzność, która nieustannie czuwa nad nami. Ty troszczysz się o wszystko, co jest nam potrzebne do życia, i dajesz nam więcej darów, niż oczekujemy. Wierzymy, że wszystko, co pochodzi od Ciebie, jest dobre, choć czasem tego nie rozumiemy. Ufamy Tobie, Ojcze, bo Twoja Boska Opatrzność co dzień wschodzi nad nami, zanim wzejdzie słońce. Nie pozwól zaginąć żadnemu z Twoich dzieci, abyśmy mogli spotkać się z Tobą w naszym wspólnym domu w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa odmawiana w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego, czciciela Bożej Opatrzności.

            Boże, Ojcze Niebieski Dawco i Źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski....

            Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by Sługa Twój Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu.....

Początek strony